رباعی طنز

رباعیات طنزعلیرضارضائی

شهریور 94
3 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
34 پست
اسفند 93
60 پست
سال_جدید
1 پست
شادوجالب
1 پست
شک_کردن
1 پست
فحش_دادن
1 پست
اهل_کتک
1 پست
بازشدن
1 پست
سوگ_سرود
1 پست
سپورکوچه
1 پست
رباعی_طنز
13 پست
زاهدشهر
1 پست
پرخواری
1 پست
سم_شدن
1 پست
مشتاقی
1 پست
ریاکار
1 پست
بزن_دررو
1 پست
همکارزن
1 پست
گرسنگان
1 پست
مسلک
1 پست
صف_شیر
1 پست
بدهکاری
1 پست
سراب
1 پست
شعروشراب
1 پست
مال
1 پست
حال_کردن
1 پست
شعرچاخان
1 پست
مشتاق
2 پست
کش_مکش
1 پست
شیشه_کشی
1 پست
مرگ
1 پست
jتاک
1 پست
هیس
1 پست
ارسو
1 پست
قاپیدن
1 پست
گل_بودن
1 پست
مردسترگ
1 پست
پیشی
1 پست
ریش_بزی
1 پست
بایگانی
1 پست
دفترقبر
1 پست
درکه
1 پست
فلکه
1 پست
اوله_چشم
1 پست
جیم_شدن
1 پست
آخرکار
1 پست
بخت_بد
1 پست
باریدنی
1 پست
دامادی
1 پست
جنس_چینی
1 پست
عشق_بازی
1 پست
گلچین
1 پست
دکتری
1 پست
استادی
1 پست
پرمشغله
1 پست
حقه_بازی
1 پست
عشق_نازی
1 پست
باردار
1 پست
خرپول
1 پست
نونوار
1 پست
دمده
1 پست
نوشتن
1 پست
زیرپل
1 پست
جنگ_وجدل
1 پست
بزن_بکوب
1 پست
ترسو
1 پست
مشکل_دار
1 پست
رباع
1 پست
غم_نان
1 پست
غم_سینه
1 پست
بی_واد
1 پست
قیمت_خاک
1 پست
دخترمسن
1 پست
وضع_خوب
1 پست
کون_گهی
1 پست
خودسازی
1 پست
مردانگی
1 پست
عشو_زن
1 پست
دزدمحترم
1 پست
قزوینی
1 پست
پشت_کردن
1 پست
تفریح
1 پست
متوفا
1 پست
تالس_شدن
1 پست
گاوعصاری
1 پست
مایه_رنج
1 پست
عشق
1 پست
دزدی
1 پست
دوزوکلک
1 پست
ریش_بند
1 پست
وزیران
1 پست
دزدشدند
1 پست
آلوده_ها
1 پست
تریاکی
1 پست
موال
1 پست
از_اول
1 پست
هم_ریش
1 پست
عیدآمد
1 پست
شعرطنز
1 پست
فصل_بهار
1 پست
عیدآمده
1 پست
ترکی_خطر
1 پست